Home Services Data Cleaning...

Data Cleaning

การทำ Data cleaning เป็นงานที่อาจจะน่าเบื่อสำหรับหลายๆ คน ทั้งๆ ที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในทางธุรกิจ หากการเตรียมข้อมูลทำได้ไม่ดี มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น เสียเวลา ต้องทำใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด หรือการตีความจากการนำข้อมูลไปใช้ ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น

Data cleaning หมายถึง การทำความสะอาดข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้สมบูรณ์ เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น จึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกไป เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ

Capture

ประโยชน์ที่ได้รับ ก็คือ องค์กรจะสามารถนำข้อมูลที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลหรือคลังข้อมูล และการวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว