Home Blog การทำรายงานปร...

การทำรายงานประจำปี Annual Report ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

การทำรายงานประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดแสดงข้อมูลของผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์การธุรกิจประจำปี ที่ฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำ และนำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี ทั้งนี้การรายงานประจำปี ยังจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงาน และบทบาทการทำงานของบุคลากรในองค์กรในปีต่อ ๆ ไป หรืออาจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการซื้อหุ้น หรือลงทุนกับบริษัทของเราก็ได้ ดังนั้น การทำรายงานประจำปีให้ดี ต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วน และมีการออกแบบที่เข้าใจง่าย น่าอ่าน

รายงานประจำปี Annual Report ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อมูลหน้าปกรายงานประจำปี เป็นข้อมูลสำคัญบนหน้าปกที่บ่งบอกถึงข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเรื่อง, ปี พ.ศ., จำนวนครั้งที่พิมพ์ หรือครั้งวาระ, รูปภาพประกอบเด่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบ่งบอกถึงบริษัท หน่วยงานนั้น ๆ ได้

ข้อมูลทั่วไป ถือเป็นข้อมูลสำคัญ และจำเป็น ที่จะต้องมีในรายงานประจำปี Annual Report ของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลทั่วไปจะประกอบไปด้วย

  • บุคลากร (Team) คือ กลุ่มคนที่มีความสำคัญกับองค์กร บริษัท ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งอาจมีการกล่าวถึงข้อความวิสัยทัศน์ บอกเล่า ใต้ชื่อและตำแหน่งเข้าไปด้วย
  • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว ความสำคัญของวิสัยทัศน์ จะช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาท ส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
  • พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าอะไรที่องค์กรต้องการจะเป็น สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้า
  • คุณค่า (Value) คือ คุณลักษณะและบรรทัดฐาน ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในอนาคต

ตารางข้อมูล เป็นตารางแสดงข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ของแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตารางข้อมูลจะมียอดรวมสรุปปิดท้ายรายการ ทำให้คนอ่านเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กราฟ สถิติ เป็นการนำข้อมูลทางตัวเลขจากยอดรวม 100% มาแปลงข้อมูลเป็นรูปภาพหรือที่เรียกว่ากราฟ เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อินโฟกราฟิก เป็นการทำภาพประกอบข้อมูล หรือใช้ไอคอน เพื่อให้เห็นภาพของเปอร์เซนตัวเลขมากขึ้น เข้าใจง่าย และดูน่าสนใจ โดยเริ่มต้นด้วยการร่างวิธีต่าง ๆ ที่คุณอาจเห็นภาพข้อมูล พัฒนาลำดับชั้นของภาพเพื่อทำให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดโดดเด่น และจัดเรียงข้อมูลในลักษณะที่นำทางสายตาของผู้อ่านผ่านเรื่องราวที่คุณกำลังเล่า

สรุป

การทำรายงานประจำปี Annual Report จะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ งบประมาณ และค่าใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อไปด้วย

สำหรับท่านใดที่ต้องการทำรายงานประจำปี บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด เรายินดีให้บริการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ทุกแบบ ทุกประเภท โดยไม่มีจำนวนจำกัด เรามีทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์หนังสือ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว

เกี่ยวกับ Ricco

บริษัท ริคโค จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2539 เราให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Offset และ Digital ที่ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เรามีความเป็นมืออาชีพและครบวงจรทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (One Stop Service) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ทำให้เราสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพอยู่เสมอ
ทั้งนี้เรายังมีบริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังคงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ บริการตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การตลาดทางตรงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ

รูปภาพ: behance.net